Friday, April 6, 2012

ສັບເສດຖະກິດ ພາກ1

交易市场 ຕະຫລາກແລກປຽ່ນ
股份转让  ການຍົກສິດຫລືຂາຍຫຸ້ນ


中小企业  ວິສາຫະກິດຂະຫນາດກາງແລະນອ້ຍ


市场需求  ຄວາມມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດ


投资者  ນັກລົງທືນ

分析  ໄຈ້ແຍກ

资金量 ຈຳນວນທືນ同比增长 ການເພີ້ມຂື້ນດ້ວຍທຽບກັບປີກ່າຍຫລືອາດີດທີ່ເພີ້ມຂື້ນ

审批  ກວດສອບ


股票  ໃບຫຸ້ນ

No comments:

Post a Comment

tv