Saturday, April 7, 2012

中国流行新词汇,ຄຳສັບຈີນລາວທີ່ໃຊ້ແພ່ກັນຫລາຍ


中国流行新词汇,ຄຳສັບຈີນລາວທີ່ໃຊ້ແພ່ກັນຫລາຍ


词语的转义 ;                           meaning in Lao
强人  qiang2 ren2                ຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ
名优 ming3 you3                  ທີ່ທີຊື່ສຽງ 
曝光 bao4 guang3               ເປັນສັບໃຊ້ຫລາຍວົງການສະເເດງຫລືວົງການດາລາ  ຄວາມຫມາຍຄື ເປີດໂປງອອກ ,ເປີດເຜີຍຊູ່ສາຍຕາຜູ່ຄົນ
盖子 gai4 zi                             ຫລີ້ຊອ້ນ ,ຜາອັດ
末班车 mo4 ban3 che3            ໂອກາດສຸດທ້າຍ ຫລື ທ່ຽວລົດສຸດທ້າຍ


A:

艾滋病 :ai4 zi1 bing4: ໂລກເອດສ
安居工程:an1 ju1 gong3 cheng2: ມາດຕະການຂອງລັດທີ່ສະຫນອງການຊອ່ຍເຫລືອທາງການເງີນແກ່ປຊທີ່ທຸກຍາກຂາເເຂີນ.
安乐死: an1 le4 si3: ນຳໃຊ້ວີທີການຂ້າຊິວິດຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ທໍລະມານມາຫລາຍແລ້ວ
暗补 an4 bu3: ສຳລັບການຄົງທີ່ຂອງລາຄາສີ້ນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດ,ລາຄາຂອງການຮັບຊື້ສູງກ່ວາລາຄາຂອງການຂາຍ ການຫລຸດລື່ນຂອງລາຄານັ້ນແມ່ນລັດເປັນຜູ້ສົດເຊີຍ
暗贴 an4 tie1:ຊົດເຊີຍ
按揭 an4 jie1:ທະນາຄານໃຫ້ຢືມເງີນເພຶ່ອຊຶ້ເຮຶອນ;ລົດ ພູ້ຢືມຕອ້ງອິງຕາມໄລ່ຍະເວລາທີ່ທະນາຄານກໍານົດໃຊ້ຄືນແກ່ທະນາຄານ ອາດຈະເປັນລາຍເດືອນຫລືລາຍວັນຈົນຈະໃຊ້ຫນີ້ຫມົດ


ຮຽນພາສາຈີນ:学习汉语-老挝语,汉语 

ບົດຮຽນທີ1:ການສົນທະນາງາຍໆ


A:nǐ xué xí hàn yǔ ma ?   ເຈົ້າຮຽນພາສາຈີນບໍ?
 B: duì ,wǒ xué xí  hàn yǔ ,nǐ ne ? ເແມ່ນແລ້ວ  ຂອ້ຍຮຽນພາສາຈິນ ;ເຈົ້າເດ??

A: wǒ xué xí fǎ yǔ   hàn yǔ nán ma ? ຂອ້ຍຮຽນພາສາຝຣັ່ງ . ພາສາຈິນຍາກບໍ?
B:yǔ fǎ bú nán ,fā yīn nán       ໄວຍາກອນບໍ່ຍາກ  ;ການອອກສຽງຍາກ
A:nǐ xǐ huān hàn yǔ ma ?      ເຈົ້າມັກພາສາຈິນບໍ??

B:xǐ huān                         ມັກ


ແປສັບ:
 hàn yǔ ພາສາຈິນfā yīn  ການອອກສຽງ xǐ huān  ມັກ nán  ຍາກyǔ fǎ : ໄວຍາກອນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຄອບຄົວ
CHINESE LAO 
爸爸, ພໍ່ 
妈妈   ແມ່ 
,爷爷, ປູ່ 
奶奶, ຢ່າ 
外公, ພໍ່ເຖົ້າ (ພໍ່ຂອງແມ່) 
外婆 ແມ່ເຖົ້າ (ແມ່ຂອງແມ່) 
,岳父 ພໍ່ຂອງເມຍ 
,岳母 ແມ່ຂອງເມຍ 
,媳妇 ລູກໄຜ້ 
,女婿 ລູກເຂີຍ 哥哥, ອ້າຍ 
弟弟 ນອ້ງຊາຍ 
,姐姐 ເອື້ອຍ 
,妹妹 ນອ້ງສາວ 
,表哥 ອ້າຍ (ລູກອ້າຍລູກນອ້ງກັນ) 
,表妹, ເອື້ອຍ(ລູກອ້າຍລູກນອ້ງກັນ) 
表姐 ນອ້ງ(ລູກອ້າຍລູກນອ້ງກັນ) 亲切, ພີ່ນອ້ງ  ຍາດຕິພີ່ນອ້ງ 
阿姨, ນ່າສາວ 
叔叔, ນ່າບ່າວ 
舅舅, ອາວ 
儿子 ລູກຊາຍ 
,女儿 ລູກສາວ 
,侄儿 ຫລານຊາຍ 
, 侄女, ຫລານສາວ 
孙子 ຫລານ  ລູກຂອງລູກ 

bà bà ,mā mā ,yé yé ,nǎi nǎi ,wài gōng ,wài pó ,yuè fù ,yuè mǔ ,xí fù ,nǚ xù gē gē ,dì dì ,jiě jiě ,mèi mèi ,biǎo gē ,biǎo mèi ,biǎo jiě qīn qiē ,ā yí ,shū shū ,jiù jiù ,ér zǐ ,nǚ ér ,zhí ér , zhí nǚ ;sūn zǐ 

No comments:

Post a Comment

tv