Thursday, November 15, 2012

腌臜 a 1 za 1

腌臜 a 1 za 1

1.ເປື້ອນເປີະ ບໍ່ສະອາດ

2.ຈິດໃຈກະວົນກະວາຍ ບໍ່ສະບາຍໃຈ

晚到一步,事没办成,腌臜极了

ມາຊ້າ ໜອ້ຍນຶ່ງ ເຮັດວຽກບໍ່ແລ້ວຮູ້ສີກບໍ່ສະບາຍໃຈຫລາຍ ຫລືຫງຸດຫງິດຫລາຍ

No comments:

Post a Comment

tv