Friday, November 16, 2012

蔼然可亲 ǎi rán kě qīn

蔼然可亲 ǎi rán kě qīn

ອອ່ນຫວານຢ່າງເຫລອື່ມໃສ,ອອ່ນຫວານຢາກເຂົ້າໃກ້

ຕຢ:早有那般世谊同年,见他翩翩风度,~,都愿和他亲近进来了。 ◎清·文康《儿女英雄传》第三十八回

No comments:

Post a Comment

tv