Sunday, November 18, 2012

ສັບມື້ນີ້ແມ່ນ 熬 áo


áo

 

久煮:熬粥。熬药。
忍受,耐苦支持:煎熬。熬夜。熬炼。
古同“嗷”。


1 ຕຸນ,ຕມັ້,

 熬粥

2 ຂຽ່ວ

熬药

3 ທົນທຸກທໍລະມານ

 熬苦日子

ສັບທີ່ໃຊ້ຫລາຍໃນຊິວິດປະຈຳວັນ

熬夜 áo yè ອົດລັບອົດນອນ

熬煎 áo jiān ທົນທຸກທໍລະມານ

熬头儿 áo tóu ér ທົນທຸກທໍລະມານຜ່ານຊິວິດທີ່ທຸກຍາກ


No comments:

Post a Comment

tv